My life is made up of ‘I’m sorry’. I feel like I have to apologize to people, to things, to life itself. It’s like, ‘I’m sorry to be here’. I don’t want to disturb anyone. Yohji Yamamoto (via unstable-skies)

(Source: miszkinis, via sellourshitsandrunaway)

176,721 notes